Cirkulära världsreligioner

Cirkulära världsreligioner

Till de cirkulära världsreligionerna räknar vi hinduismen, buddhismen och sikhismen. De har alla sitt ursprung i Indien och buddhismen och sikhismen har hämtat mycket av sitt tankestoff från hinduismen som är den äldsta religionen av de tre – ca 3600 år eller äldre. Buddhismen grundades cirka 500 år före vår tideräkning av en hindu som fann nya vägar till frälsning, medan sikhismen grundades av en hindu som influerades mycket av islam på 1500-talet. Dessa tre världsreligioner skiljer dig från varandra på olika områden, men har också många gemensamma nämnare.

Cyklisk tidsuppfattning

De österländska världsreligionerna har ett så kallat cirkulärt tidsperspektiv. Tiden är inte linjär som i den västerländska världsbilden; vi lever inte i en värld som en gång skapats och som en dag kommer att gå under, utan i en värld som skapas, upprätthålls, går under och skapas på nytt, om och om igen. Vår tillvaro i världen är inte heller en livslinje som börjar med födelse och slutar med död och en eventuell vidare existens i en annan dimension. Att dö innebär att man reinkarneras (återföds) igen. Världen och människan återföds ständigt. Detta eviga kretslopp kallas samsara.

Karma

I de österländska världsreligionerna tror man på en form av moralisk naturlag som kallas karma. Det innebär att allt man gör får konsekvenser. Utför man goda handlingar och lever bra samlar man på sig bra karma och kommer att få skörda frukterna av det senare i livet eller i nästa liv. Gör man å andra sidan dåliga saker så kommer detta också att drabba en negativt senare i livet eller i nästa. Mycket negativ karma kan styra återfödelsen till en lägre existens (t.ex. ett djur av låg rang), medan mycket bra karma kan leda en närmare det stora målet i tillvaron.

Målet

I de tre religionerna strävar man efter att lämna samsara och slippa återfödas gång på gång. Inom sikhismen innebär frigörelsen från reinkarnation en evig tillvaro med gud. Tillvaron man uppnår om man lyckas kallas inom hinduismen för moksha och inom buddhismen för nirvana. Det kan dock behövas flera livs strävan mot målet för att nå dit. När man når detta andra tillstånd kommer man att inse att den värld man levt i varit en illusion, kallad maya. På ett djupare filosofiskt plan är alltså vår värld inte den sanna verkligheten och målet är att vakna upp ur illusionen och nå ett annat slags medvetande. Det kan tolkas som att man blir ett med en högre verklighet och uppgår i en annan dimension.