Linjära världsreligioner

De linjära världsreligionerna

Till de linjära världsreligionerna räknar vi judendom, kristendom och islam. Dessa religioners rötter går tillbaka till då folkgrupper möttes i områdena som på den tiden kallades Mesopotamien och forntida Egypten, idag Mellanöstern. Folkgrupperna kom samman och tog intryck av varandra och fram växte en kultur som lade grunden för de tre västerländska världsreligionerna. Dessa religioner har en gemensam bakgrund och ett gemensamt sätt att se på världen. De västerländska världsreligionerna har vad man kallar ett linjärt tidsperspektiv. Man tänker sig tiden som en linje. Människan föds, lever och sedan dör hon. Efter döden lever själen vidare på en annan plats. Detsamma gäller vår värld. Gud har skapat jorden, den finns under en tid och i slutet av linjen väntar jordens undergång. Tidsperspektivet är en rät linje.

Monoteism

De västerländska världsreligionerna tror på en enda gud, de är monoteistiska. Den gud som uppenbarade sig för bland andra Abraham, Moses och Jesus. På hebreiska heter han Elohim, men kallas ofta Adonai (Herren) eller Jahve/JHVE (Jag är), men det finns ungefär 90 till sätt att tilltala Gud. Inom kristendomen säger man gud på varje lands eget språk, i Sverige Gud, i engelsktalande länder God och på tyska Gott. Muslimernas gud heter Allah.

Skapelsen

Synen på skapelsen, världen, är alltså linjär, och börjar med skapelseberättelsen. Religionerna delar skapelseberättelse, men den berättas lite olika detaljerat i de olika religionerna. Enig är man om att Gud skapat världen på sex dagar.

Bokens folk

För de västerländska världsreligionerna är skrifterna och texterna viktiga. De heliga eller gudomliga berättelserna finns nedtecknade och bevarade i böcker, och ofta är studier av dessa texter viktigt. Judendomens heliga bok är den hebreiska bibeln (den del som de kristna kallar gamla testamentet) och den viktigaste delen där är de fem Moseböckerna, Toran. Inom kristendomen heter den heliga texten, urkunden, Bibeln – men på respektive språk. Den muslimska boken heter Koranen. Alla tre religionernas böcker innehåller vissa gemensamma delar, exempelvis berättelserna om Abraham, Isak och Moses.

Abrahams barn

Abraham var en stamhövding som runt 1800 f.Kr bodde tillsammans med sin fru Sara i staden Ur, i nuvarande Irak. Sara och Abraham har i många år levt barnlösa, och önskar en son. Men de har båda uppnått en väldigt hög ålder. En dag får Abraham en uppenbarelse från Gud. Gud bad honom att tillsammans med sin hustru lämna landet och bege sig till Kanaans land. Abrahams tro är stark och han följer Guds vilja. De ingår ett förbund, då gud lovar Abraham att hans säd ska bli lika talrik som stjärnorna på himlen. Som ett tecken på detta förbund ska pojkarna omskäras på den åttonde levnadsdagen. Abraham får så en son, tillsammans med sin tjänstekvinna Hagar. Sonen får namnet Ismael. Han får också en son tillsammans med sin hustru Sara, och den sonen får namnet Isak. En dag gör sig Sara av med Hagar och Ismael och driver dem på flykt ut i öknen. Gud sätter Abrahams tro på prov ett flertal gånger, bland annat berättas att han uppmanades offra sin son, enligt judendomen och kristendomen Isak och enligt islam Ismael. Abraham vill givetvis inte döda sin son men följer guds vilja och precis när han höjer kniven för att döda sonen griper gud in och avbryter, han tro har visat sig var tillräckligt stark. Istället offras ett djur. Även under vandringen till Kanaans land utsätts Abraham för prövningar, men visar sig orubblig i sin gudstro. Berättelsen om Abraham är gemensam för alla tre religionerna, och Isak räknas som stamfader för judendomen och kristendomen, medan Ismael räknas som stamfader för islam. Abraham är urfader för de västerländska världsreligionerna.

Jerusalem

Jerusalem är en viktig stad för alla tre religionerna. Till stadens klagomur kommer judar för att be sina böner, i staden uppstod kristendomens första församling och staden är den plats där Jesus dog och återuppstod. Jerusalem är också viktig för muslimerna, då Muhammed uppsteg till himlen från Jerusalems tempelplats och idag står två heliga moskéer på tempelplatsen, klippmoskén och al-aqsamoskén.