Kristendom

 Kristendomens historia

Omkring år 4-7 f. Kr föddes ett gossebarn i Betlehem. Enligt legenden hade ärkeängeln Gabriel visat sig för en kvinna som hette Maria. Maria var jungfru, och ängeln berättade för henne att hon skulle föda en son, avlad av den helige Ande. Vid den tid då Maria skulle föda var hon och hennes trolovade, Josef, på väg till Jerusalem för att skattskrivas. På vägen sökte de härbärge för natten, men då alla ställen var fulla tvingades de övernatta i ett stall i Betlehem. Där i stallet födde hon en son, som fick namnet Jesus. I samma stund som pojken föddes tändes en stjärna över stallet. Stjärnan visade vägen för tre spåmän, vise män, som lämnade gåvor till barnet och förutspådde att pojken skulle bli en stor kung. När Herodes hörde om spådomen befallde han att alla nyfödda pojkar skulle dödas. Maria och Josef flydde med sin son till Egypten. Familjen återvände så småningom till Nasaret där de tidigare bott, och där växte Jesus upp.

Som vuxen började Jesus, likt Josef, att arbeta som snickare. Jesus hade dock speciella gåvor och vid 30 års ålder döptes han i Jordanfloden av Johannes Döparen. Jesus började därefter vandra runt i Galiléen och predika, och runt honom samlades tolv lärjungar som följde honom på hans vandring. Jesus talade och utförde under. Han hade ett väldigt speciellt sätt att tala på och han fick stora skaror att lyssna. Ofta talade han bildligt, i liknelser (jämförelser) hämtat ur dåtidens vardagsliv, för att människor lättare skulle kunna förstå och relatera till hans berättelser.

Jesus främsta budskap var det om kärlek och han värnade om samhällets svaga, sjuka och utstötta. Hans budskap utmanade den judiska överheten, och präster och lärda kände sig hotade av honom. Han stämplades som en bråkmakare och han skulle ställas inför rätta.

Vid tiden för påsk red Jesus in i Jerusalem på en åsna tillsammans med sina lärjungar. På kvällen samlades de för en måltid tillsammans, en nattvard. Jesus visste att en av hans lärjungar skulle svika honom, och han sa detta till sina lärjungar. När de ätit gick de till en trädgård som hette Getsemane, där Jesus genomgick svåra kval inför det han visste skulle komma. Vid gryningen kom så soldaterna, tillsammans med lärjungen Judas. Judas kysste Jesus på kinden för att visa soldaterna vem han var. (Vi använder ännu idag ibland uttrycket Judaskyss.)

Jesus fördes till den romerske domaren Pontius Pilatus, som inte ville döma
Jesus till döden. Istället ställdes han emot en annan brottsling – en mördare – och folket fick välja att fria en av dem. Till domarens förvåning valde man att fria mördaren, för stämningen var extremt uppiskad och man hade bestämt sig för att Jesus var en brottsling som behövde straffas. Jesus dömdes till döden. Han skulle korsfästas (en vanlig avrättningsmetod på den tiden), och fick själv bära sitt kors på vägen genom Jerusalem, Via Dolorosa, smärtornas/plågornas väg. På hans kors fästes, för att förnedra honom, en skylt med bokstäverna INRI, en latinsk förkortning för Ieusus Nazarenus, Rex ludaeorum som betyder Jesus från Nasaret, judarnas konung. Han korsfästes på Golgata – en kulle utanför staden.

Efter Jesu död begravdes han i en grotta och en stor sten rullades framför grottans ingång och stängde den. Tre dagar senare var stenen borta och grottan tom. Jesus hade återuppstått.  I 40 dagar vandrade han åter runt och talade till sina lärjungar. På 40:onde dagen steg han upp till himlen, Kristi Himmelsfärd. Redan 50 dagar efter hans död bildades den första församlingen, gemenskapen. Detta minns vi idag vid pingst, pingst betyder femtio. En person som betytt mycket för bildandet av den kristna kyrkan var en man som hette Saul. Han var en av de mest hängivna förföljarna av kristna tills en dag då han träffades av ett blixtliknande ljus och blev blind. Han togs omhand av kristna, fick sin syn tillbaka och blev omvänd och bytte namn till Paulus. Han tillägnade resten av sitt liv åt att sprida den kristna läran och reste runt och startade kristna församlingar. På sina resor skrev han många brev och flera finns idag i Bibelns nya testamente. I många år var kristendomen en liten sekt vars medlemmar ofta förföljdes och under perioder var tvungna att gömma sig för att inte bli straffade eller torterade av kejsarmakten i Rom. På 300-talet omvändes Kejsar Konstantin till kristendomen; år 313 e. Kr infördes religionsfrihet i Romerska Riket och 381 e. Kr blev kristendomen, från att ha varit en liten förföljd rörelse, statsreligion i hela Romarriket.

Den första kristna urkyrkan var med om många stridigheter, men på 400-talet enades den västra delen under ledning av påven. År 1054 delas kyrkan i två delar, i en västlig del, den romersk-katolska kyrkan, och i en östlig del under ledning av patriarken, den grekisk ortodoxa.

På 1500-talet var den katolska kyrkans makt stor. Martin Luther hette en tysk munk som tyckte att den katolska kyrkan var korrupt och förvärldsligad. Han började protestera mot kyrkan. 1517 spikade han upp 95 teser på kyrkporten i Wittenberg. Han ville avskaffa påven, föra religionen närmare folket bl.a. genom att översätta Bibeln till folkspråket, ta bort munkar och nunnor, minska sakramenten och avskaffa helgonadyrkan. Den katolska kyrkan sprack i två delar, den katolska och den protestantiska. Förutom den lutherska kyrkan räknas också den reformerta och den anglikanska kyrkan till de protestantiska. Den reformerta kyrkan grundades av Jean Calvin i Schweiz. Den grundas på Luthers tankar, men präglas av enkla gudstjänster och livsstil. Den reformerta kyrkan menar också att ödet är förutbestämt. Den anglikanska kyrkan är Englands kyrka. Den är protestantisk, men med katolska drag.

Under senare hälften av 1800-talet och under 1900-talet har många kristna frikyrkor vuxit fram. Fram till år 1858 var religiösa samlingar utanför kyrkan förbjudna i lag, men med Konventikelplakatet 1858 avskaffades lagen. Några av de tidigaste kristna frikyrkorna som växte fram var Svenska Missionskyrkan, Frälsningsarmén och Baptistsamfundet, senare kom exempelvis Pingströrelsen och i modern tid har exempelvis Livets Ord (1983) bildats.

 

Kristet samhälle

Gud skapade världen på sex dagar och på den sjunde dagen vilade han, och inom kristendomen är söndagen vilodag. Då firas gudstjänst i den protestantiska kyrkan och prästens predikan är det centrala i gudstjänsten. I den ortodoxa kyrkan firas mässa, då är nattvarden det centrala inslaget.

Religionens inflytande på samhället varierar. I många västländer exempelvis här i Sverige, pratar man om sekularism. Sverige är sekulariserat, religionen och staten är skilda åt och religion anses vara var och ens privatsak. Fram till år 2000 var svenska kyrkan Sveriges statskyrka, men då skildes stat och kyrka åt. Man brukar dock säga att våra värderingar grundas på bl.a. kristen etik och moral, som i sin tur i många fall, tar sin utgångspunkt i budorden, du ska inte stjäla, döda, ljuga, bedra etc.

Kristna högtider firar många i Sverige, oavsett om man anser sig vara kristen eller inte. De största högtiderna inom kristendomen är jul (då Jesus föddes) och påsk (då Jesus dog), men också pingst (då den första församlingen grundades och den helige ande infann sig i världen).

Jesus förespråkade kärlek, omsorg och förlåtelse och för många kristna är därför socialt arbete viktigt, och både svenska kyrkan och många andra frikyrkor som t.ex. Frälsningsarmén har ett stort socialt engagemang både i Sverige och utomlands.

 

Kristen trosuppfattning

Gud har skapat världen och människan, och människorna är skapade till hans avbild och är alltså goda, men har fri vilja. Människan föll dock i synd. Gud skickade sin son, Jesus, till världen för att ta på sig människornas synder och återupprätta kontakten med Gud. Han är länken mellan Gud och människorna och sa: ”Ingen kommer till Fadern utom genom mig.” (Joh. 14:6) Guds rike ska komma till jorden, då kommer de döda återuppväckas och dömas till paradiset eller helvetet.

Treenigheten, de tre sätten Gud visar sig på, är viktig inom kristendomen. Han visar sig som Gud/Fadern, sonen och den Helige Anden.

 

Kristendomens texter

Bibeln är kristendomens heliga text, och själva ordet Bibel betyder ”boksamling”, och det är just vad den är. Bibeln består av 66 olika böcker, och det som skiljer
kristendomens Bibel från judendomens är delen om Jesu liv och lära, det nya testamentet. Det gamla testamentet delar alltså kristendomen med judendomen, och i den finns bl.a. skapelseberättelsen och den förutspåelsen om en kommande Messias (vilket kristna menar är Jesus.) Nya testamentet är alltså den specifikt kristna delen, och NT består av tre delar:

  1. De fyra evangelierna; Matteus, Markus, Lukas och Johannes, som berättar om Jesu liv, och av apostlagärningarna som berättar om den kristna kyrkans första tid.
  2. Paulus brev
  3. Uppenbarelseboken, som berättar om
    framtiden.

Bibeln sammanställdes i början av 300-talet.

 

Att leva som kristen

Fram till år 1996 blev den som föddes i Sverige och som har minst en förälder som är medlem i Svenska kyrkan,  medlem i svenska kyrkan. Idag blir man medlem genom dopet. Dopet är en av grunderna i kristendomen och genom dopet blir man en del av den kristna gemenskapen. Man bekräftar sedan dopet, sin tro, med konfirmationen vid 12-15 års ålder.

Till skillnad från judendomen och islam har kristendomen inga speciella matregler; däremot anses frosseri vara en synd.

Äktenskapet är heligt och vara tills döden skiljer makarna åt. Idag accepterar dock de flesta krykor skilsmässa, och i vissa fall kan äktenskapet ogiltigförklaras eller annulleras. Sex ska hållas inom äktenskapet, och i den katolska kyrkan bör man inte använda preventivmedel och abort är inte tillåtet. Inom katolska kyrkan ser man att det finns människor som föds homosexuella men dessa bör leva i avhållsamhet. Inom den protestantiska kyrkan finns generellt en något mer tolerant hållning, men man har lite olika syn i olika församlingr. I svenska kyrkan är man dock öppen för
homosexualitet och tillåter både homosexuella präster och viger homosexuella par i kyrkan.

Bönen är viktig inom kristendomen och är ett sätt att samtala och umgås med Gud. Den kan ske både enskilt och gemensamt.

 

Kristendomen idag

Idag finns ungefär 2 miljarder kristna i världen, i tre stora inriktningar; den katolska kyrkan (ca. 55%), den ortodoxa kyrkan (ca. 12%) och den protestantiska kyrkan (ca. 13%) Men också ett stort antal frikyrkor. 2010 hade svenska kyrkan 6 589 769 medlemmar, och år 2011 fanns 1456 församlingar.

Kristendomen idag ser väldigt olika ut mellan individer, församlingar, länder och kulturer och synen på ex. sex, abort och homosexualitet varierar, likaså hur man praktiserar sin tro och hur den tar sig uttryck i samhället. Idag samarbetar dock många kyrkor och närmar sig varandra, sådant samarbete mellan kyrkor kallas ekumenik, och 1948 bildades Kyrkornas Världsråd.

Vill du läsa mer om kristendomen kan du hitta mer information här:

SO-rummet

Här hittar du…

Föreläsning: ”Kristendomens historia”

Föreläsning: ”Kristendomen”

Studieuppgifter

Quiz: Testa dig själv – kristendomen