The Flipped Classroom

Ett traditionellt sätt att bedriva undervisning på är att läraren då man behöver ha genomgångar och föreläsningar håller dessa på lektionstid och därefter överlämnar till eleven att reflektera över genomgången och göra uppgifter, ofta på egen hand och kanske som hemläxa om tiden i klassrummet inte räcker till. I det omvända klassrummet – det ”flippade” – gör man tvärtom.

Flippat klassrum handlar om att frigöra läraren som resurs. Att lägga genomgångar och liknande utanför klassrummet, så att läraren finns som resurs, handledare, coach, bollplank och moderator i klassrummet. I pedagogiska forum handlar ofta diskussioner eller redogörelser om det flippade klassrummet om IT och teknik; om att spela in bra genomgångar att lägga ut på nätet eller använda avancerad eller innovativ teknik. Såsom vi ser det flippade klassrummet handlar det dock i första hand om vad som sker i klassrummet – inte om tekniken i sig. Naturligtvis blir inspelade genomgångar roligare och kanske mer spännande om det är välgjorda och proffsiga, men det viktiga är att eleverna får den förkunskap de behöver inför lektionerna, så att det som sker i klassrummet kan bli meningsfullt. Läraren är inte på något sätt ersatt av en föreläsningsfilm, utan filmen föregår lektionen – och det är under lektionen som det verkligt viktiga sker: bearbetningen av de fakta eleverna tagit del av, med guidning, hjälp och stöd av läraren och lärarens kompetens. Att filmerna finns tillgängliga utanför klassrummet innebär också, förutom att eleverna kan förbereda sig inför diskussioner, att eleverna kommer åt materialet var de än befinner sig (ja, så länge de har Internet-uppkoppling förstås) vilket ger möjlighet till repetition, att ta till sig information i egen takt och att ge elever som varit sjuka, lediga eller av annan anledning frånvarande möjlighet att ta ifatt kunskap.

Kanske är det inte i alla klasser möjligt att kräva att eleverna sett filmerna hemma och kommer förberedda till lektionerna, men filmerna kan naturligtvis även användas under lektionstid. Detta är ofta fallet i våra klassrum, då vissa elever kan sitta i samtal och diskussioner med varandra och/eller med lärare, medan några lyssnar på en föreläsningsfilm, andra läser texter och ytterligare andra arbetar med någon uppgift. Detta arbetssätt, eller denna modell, möjliggör även för elever att lära på sitt sätt – eleven får möjlighet att välja arbetssätt utifrån sin egen lärstil.  Modellen ger möjlighet att möta varje individ och ge individanpassad undervisning, både i de delar som ligger utanför klassrummet och de som läraren ger i klassrummet, eftersom läraren har mer tid att möta varje individ på lektionstid.

Som nämnts anser vi att modern teknik och IT är sekundärt – fokus är på klassrummet och de vinster i elevernas lärande vi ser där – men IT och teknik bidrar till att göra undervisningen mer transparent och utgör ett mycket gott hjälpmedel. Elever, och andra, kan följa undervisningen då den synliggörs och är offentlig på ett helt annat sätt än den traditionellt varit bakom en stängd klassrumsdörr. Tekniken kan därför vara ett alldeles utmärkt medel för att lägga ut undervisningsdelar på nätet och göra det mer lättillgängligt. Det kan också vara ett sätt att göra undervisningen mer intressant, aktuell, mer överskådlig eller mer lätthanterlig -  men diskussionerna ska inte handla om vilken plattform som är den rätta eller vilken teknik som måste användas. Varje enskild lärare måste själv hitta sina vägar – och läraren och processen i klassrummet är fortfarande basen i undervisningen.

Många flipp-förespråkare poängterar vikten av att varje lärare själv måste göra sina filmer. Argumentet för detta är i första hand att eleverna behöver veta vem som är deras lärare och att lärare och elev behöver bygga relationer. Vi menar att det inte alls är nödvändigt att skapa allt föreläsningsmaterial själv. I och med att läraren frigörs i klassrummet har långt mer tid än tidigare frigjorts; tid att skapa relationer med eleverna och öka ”kunskapandet”. I och med att klassrummet blir mer interaktivt och kreativt gynnas relationer, mellan såväl lärare och elever som mellan elever. Oavsett vilken film eleven sett innan lektionen så är eleven medveten om vem som är elevens lärare och att det är denne som eleven för sina samtal med, delger sina tankar och reflektioner, formar och omformar värderingar och söker stöd, hjälp eller råd från. Nätet är fullt av jättebra material – alla behöver inte uppfinna hjulet på nytt! Var rädd om din tid! Däremot är det självfallet viktigt att du som lärare är insatt i vilka filmer du visar, att du står bakom det material som presenteras och är beredd att samtala och bearbeta och arbeta vidare med denna i ditt klassrum.

Religionsfröknarna flippar…

Page 1 of 4 | Next page