Vår tanke

 

 

FLIPPA KLASSRUMMET!!

DU får använda vår sida precis hur du vill!!

Men vår bakomliggande tanke och pedagogik bakom www.religionsfroknarna.se bygger på en kombination av ”Flipped classroom” och en upplevelsebaserad pedagogik.

Religionskurserna har ofta få timmar till förfogande, och en stor del av de timmarna går åt till att repetera och läsa in fakta och information kring religionerna. Flipped classroom handlar om att vända på undervisningen, så att sådant som traditionellt skett i klassrummet, genomgångar av olika slag, och det som traditionellt getts som hemläxa, arbetsuppgifter, byter plats. På så sätt blir inte läraren låst i klassrummet med att gå igenom stoff under lektionstid, utan kan interagera, samtala, diskutera och resonera med eleverna kring de arbetsuppgifter som eleverna arbetar med under lektionstid. Vi anser att detta ger en fördjupad kunskap och större möjlighet att nå en djupare förståelse. Vi anser att det är helt nödvändigt att aktivt föra diskussioner och samtal kring de frågor som religionskunskapen innebär, detta i kombination med att eleverna får möjlighet att möta religionskunskapens stoff inifrån på olika sätt. Vi bjuder in och åker på besök, och då möjlighet inte ges försöker vi att alltid ge eleverna möjlighet att möta någon inifrån i våra föreläsningsfilmer. Och Internet ger ju möjligheter till många virtuella möten, både vad gäller besöka byggnader och platser som att möta människor, lyssna till texter, sånger och mantran och titta på föremål eller kläder…och så mycket mer.

 Läs mer om ”The flipped classroom” här.

.Det mångkulturella och multireligiösa samhället är här, oavsett vad man tycker om detta faktum. Frågan är hur vi hanterar det? Svenska kyrkan är idag en frikyrka bland ett stort utbud av andra religiösa kyrkor, rörelser, samfund och föreningar. Att stänga dörrar, att isolera och alienera olika kulturer och religioner bidrar till att bibehålla och förstärka de föreställningar och fördomar som finns i samhället, bidrar till att förstärka känslan av ”de konstiga”, ”de annorlunda”, av ”vi” och ”dom”.  Genom att möta människorna bakom religionerna, genom att se andra människors sätt att leva sina liv och genom att höra människor berätta om sin tro och uppfattning skapas en större förståelse och en större respekt, och ”det annorlunda” avdramatiseras. I möten skapas förståelse. Vår ambition är att eleverna ska få ta del av religioner, inte bara på den faktanivå vi som religionslärare kan förmedla, utan också på ett mänskligt plan, att förstå hur människors tro tar sig uttryck i människors sätt att handla. Det skapar en förståelse för olika motsättningar och tankesätt i vårt samhälle.

Vi har en tendens att se det vi inte känner igen, eller som ter sig främmande, som skrämmande eller rent av farligt. Om vi saknar kunskap kan vi heller inte se det som faktiskt inte är bra, som faktiskt motverkar våra grundläggande värden. Vi måste öppna upp, ta del av varandras tankesätt och handlingar, lära av och om varandra, och visa varandra respekt – för vi är alla människor som lever i ett och samma samhälle. Religionskunskapen, och Religionsläraren, har en oerhört viktig funktion och uppgift!

 

 Vill du boka Religionsfröknarna till din skola?

Inspirationsföreläsning: Nu FLIPPAR vi!!

Föreläsning med workshops: Att flippa.